Kemerkaya Mah. Halkevi Sok No:27 TRABZON - Telefon : +90 462 326 31 91